PX Auto Praha

 

hledání 
 
Specializovaný servis vozů značek:  VW   Audi   Seat   Škoda
 
Kontakty :

PX AUTO PRAHA s.r.o.
Českobrodská 36, 190 11 Praha 9, CZ
Tel./Fax +420 281 930 293

 
MIS
 

Havarijní pojištění Generalli

Pojištění kasko

Pojištění kasko slouží k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození zničení nebo odcizení. Nezáleží na tom, zda jste nehodu zavinili Vy nebo jste v roli poškozeného. Je to pojištění dobrovolné a záleží pouze na individuální úvaze každého majitele, zda se pro něj rozhodne či nikoliv. Vzhledem ke stoupající hustotě vozidel na našich silnicích, ne vždy ideálnímu stavu našich vozovek, malé ohleduplnosti řidičů mezi sebou navzájem a stále nadprůměrné kriminalitě není náhodou, že se pro sjednání havarijního pojištění rozhoduje stále více majitelů motorových vozidel.

Jaká je naše produktová nabídka?

- nejoblíbenější je pojištění typu "allrisk", které zahrnuje všechna důležitá rizika: poškození nebo ztrátu motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy způsobené živelními událostmi, požárem nebo výbuchem, střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením
- pojištění však lze sjednat i na vybraná rizika podle individuální potřeby:
- havárie (včetně živelní události a vandalismu)
- odcizení (pro osobní a užitková vozidla do 3,5t ve stáří 3 - 11 let)
- minikasko (živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, vandalismus)

* pojištění Komplet představuje cenově výhodný balíček zahrnující povinné ručení a pojištění kasko ve všech možných variantách a kombinacích včetně bezplatného programu technické pomoci při poruše vozidla


Podmínky pojištění

- pojištění se sjednává na aktuální cenu vozidla
- nové vozy = prodejní cena
- ojeté vozy = cena časová
- sleva na pojistném za jízdu bez nehod
- za jízdu bez nehod v pojištění allrisk a pojištění rizika havárie poskytujeme bonusy ve výši 10–50%
- první stupeň bonusu získáte již po 2 letech
- sleva se počítá z celého pojistného
- přebíráme i bonus dosažený v předchozím pojištění
- bonus za bezeškodní průběh získávají i právnické osoby
- další slevy
- 10 - 20 % za nadstandardní zabezpečení
- 5% z havarijního pojištění při současném pojištění POV a HAV
- 20% z ceny za úrazové pojištění a pojištění právní ochrany v kombinaci s POV nebo HAV
- 20% z havarijního pojištění pro držitele průkazu ZTP


Pojištění Minikasko

Oblíbené a nejrozšířenější pojištění vozidla v celé západní Evropě představuje žhavou novinku na českém trhu pojištění motorových vozidel. Jedná se o atraktivní alternativu k běžně nabízenému havarijnímu pojištění.

Tento typ pojištění je vhodný zejména pro:

- dobré řidiče, kteří hledají pojistnou ochranu pouze před neodvratitelnými riziky
- majitele starších vozidel, kteří mají zájem ochránit svůj majetek, ale do pojištění vozidla nechtějí příliš investovat
- pojistníky, kteří hledají pojistnou ochranu proti základním rizikům (střet se zvěří, požár, výbuch a poškození živelními událostmi) bez odpočtu spoluúčasti


Charakteristika produktu minikasko:

- sjednává se na aktuální cenu vozidla
- pojištěná rizika: živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, škody způsobené vandaly
- možnost rozšíření o riziko odcizení
- výši pojistného neovlivňuje region registrace vozidla ani škodní průběh pojištění
- v kombinaci s povinným ručením poskytuje zdarma i technickou pomoc v případě poruchy vozidla 
Pojištění náhradního vozidla

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů, vynaložených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodržení max. denního limitu.
Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.´

Pojištění náhradního vozidla je možné sjednat pro vozidlo do 3,5t celkové hmotnosti, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.


Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby v majetku pojištěného, event. předměty potřebné k výkonu práce, obvyklé pro daný účel cesty.

Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou:


- živelní událostí
- krádeží vloupáním
- poškozením, odcizením či ztrátou při nehodě šetřené policií

Podmínky pojištění:

- pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku
- lze uzavřít pouze v kombinaci s havarijním pojištěním allrisk na dobu neurčitou
- na pojistné události se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 10%, min. 500 Kč


Pojištění skel

Předmětem pojištění jsou skla bočních oken vozidla a dále sklo čelního a zadního okna. Vztahuje se na jejich poškození nebo zničení, není-li současně uplatňován nárok z havarijního pojištění. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem. Pojistné plnění není snižováno o amortizaci.


Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita a ke kterému dojde v příčinné souvislosti s provozem konkrétního pojištěného vozidla. Toto pojištění nabízí Generali ve 2 variantách:

- pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu
- pojištění sedadla řidiče


A. Pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu

- lze uzavřít samostatně nebo v kombinaci s havarijním pojištěním či s povinným ručením
- na sjednanou pojistnou částku je pojištěno každé sedadlo schválené v technickém průkazu vč. sedadla řidiče

B. Pojištění sedadla řidiče

- lze uzavřít pro osobní automobily pouze v kombinaci s povinným ručením
- pojištěno je sedadlo řidiče
- pojištění se sjednává s pojistnou částkou pro případ smrti úrazem 60.000 Kč a s pojistnou částkou pro případ trvalých následků 120.000 Kč
- roční pojistné činí 152 Kč


Pojištění právní ochrany

Generali Pojišťovna a.s. je připravena pomoci Vám ve Vaší složité situaci, a to nejen radou. Jestliže byly vyčerpány možnosti mimosoudního vyřízení, budeme hájit Vaše zájmy u soudu na naše náklady. S naší pomocí se tak vždy domůžete svého práva, aniž byste se dostali do finanční tísně. Pojištění právní ochrany znamená oporu ve složitých situacích, do kterých se každý z nás může dostat jako účastník silničního provozu.
Rozsah pojištění

- náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele
- odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení
- odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení
- náklady na soudní řízení
- náklady na vypracování znaleckého posudku
- výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný
- kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100.000.Kč, a to ve formě bezúročné půjčky


Pro každý pojistný případ hradíme náklady až do výše 200.000.Kč

Pojistná ochrana se vztahuje na území celé Evropy pouze v tomto rozsahu:


- právní porada a pomoc při mimosoudním vymáhání nároků pojištěného na náhradu škody z dopravní nehody, ke které došlo v zahraničí
- bezúročná půjčka do výše 100.000.Kč (tzn. že za naše klienty budeme mimosoudně vymáhat náhradu škod vzniklých v souvislosti s nezaviněnými nehodami vůči zahraničnímu odpovědnému subjektu)

Generali nabízí 2 produkty:

- Pojištění právní ochrany vlastníka motorového vozidla (pojištěným je vlastník, držitel/provozovatel a řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a dále osoby spolucestující v tomto vozidle)
- Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla (pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě. Toto pojištění je určeno především pro řidiče z povolání. Pojistná ochrana je omezena pouze na osobu řidiče a na škodu přímo jemu vzniklou)

Společnost PX AUTO PRAHA s.r.o.
je držitelem certifikátu
ISO 9001:2001

ISO 9001:2001
realizace: insidea
Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro a American Express
TOPlist